Arlunwyrold

Arlunwyr

Rhian Eleri.

Posted on 11/04/2024

BYWGRAFFIAD Yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, rwyf bellach yn byw ym mhentref arfordirol Aberporth, Ceredigion ac yn gweithio o fy stiwdio yn Aberteifi gerllaw. Rwy’n cael fy swyno’n barhaus gan gydadwaith lliwiau a’r modd y maent yn cyfuno ac ynrhyngweithio â’i gilydd. Mae peintio yn fy ngalluogi i chwarae ac archwilio perthnasoedd rhwng lliwiau ac o ganlyniad, rwy’n gobeithio fy mod yn creu darnau sy’n apelio’n weledol. Pan rwy’n dechrau peintiad, mae’r sylfaen gychwynnol o liwiau acrylig yn caelRead More

Elin Vaughan Crowley.

Posted on 24/06/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull colagraff a leino. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y tirwedd o’m cwmpas ym Mro Ddyfi. Mae’r gwaith yn deillio o fy ngwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’m cwmpas, sy’n rhan annatod o fy mywyd. 

Theo Crutchley-Mack.

Posted on 26/04/2023

BYWGRAFFIAD Rwy’n artist Prydeinig cyfoes  â’m gwaith yn ymddangos mewn casgliadau preifat a chyhoeddus ledled y DU. Yn fy arddegau, dyluniais ddarn arian 50 ceiniog a gafodd ei fathu ac a aeth i gylchrediad cenedlaethol gyda chymeradwyaeth frenhinol, gan danio cyfeiriad artistig clir o oedran ifanc. Ers graddio o Brifysgol Falmouth gyda sioe radd a werthodd pob tocyn, rwyf wedi parhau i arddangos yn llwyddiannus ledled Cymru a Chernyw am chwe blynedd hyd yma. Yn 2018 cefais wahoddiad i ynysRead More

Pete Morgan.

Posted on 05/04/2023

BYWGRAFFIAD Mae adeiladau o hyd wedi bod wrth galon fy narluniau a’m paentiadau. Rwy’n gweithio’n uniongyrchol o’r amgylchedd, yn aml yn ail-ymweld â lleoedd lawer gwaith mewn tywydd a thymhorau cyfnewidiol, ac yn newid fy mhalet gyda naws a natur, o arlliwiau du a brown y gaeaf i felyn ac ocr yr hydref. Yn fwy na hynny mae gan wyrddni llachar a ffres, melyn ac awyr las glir y gwanwyn apêl arbennig yn fy mlwyddyn waith.  Mae fy mhaentiadau wediRead More

Gillian Yorath.

Posted on 31/03/2022

BYWGRAFFIAD Arlunydd Cymraeg ydw i, wedi fy ngeni yng Nghaerdydd. Treuliais fy mhlentyndod ym mhentref Gwaelod y Garth o ble daeth fy nghariad at y mynyddoedd. Hyfforddais yn Llundain a bûm yn gweithio fel cerfiwr a goreurwr am flynyddoedd lawer, yn Llundain a Gogledd Cymru, yn bennaf yn adfer drychau gilt a dodrefn. Dychwelais i beintio yn 2000 a dod yn aelod o Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru yn 2010, cymdeithas  yr wyf bellach yn is-gadeirydd arni. Tirwedd wyllt EryriRead More

Steffan Ebsworth.

Posted on 18/01/2022

BYWGRAFFIAD Cefais fy hyfforddi’n wreiddiol fel dylunydd graffeg ac ers tua 17 mlynedd rydw i wedi gweithio fel athro celf a dylunio mewn ysgol uwchradd. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i greu, gan rannu fy amser sbâr rhwng cynhyrchu gwaith celf ac ysgrifennu a pherfformio cerddoriaeth mewn bandiau amrywiol. Wrth beintio dwi’n gweithio’n bennaf mewn cyfryngau cymysg ac yn canolbwyntio ar dirluniau a morluniau Cymreig. Rwyf bob amser wedi cael fy nenu atRead More

Bron Jones.

Posted on 14/01/2022

BYWGRAFFIAD Ceisiaf greu celf sy’n dwyn i gof yr ymdeimlad hwnnw o le. Rwyf bob amser wedi fy syfrdanu gan ryfeddodau byd natur, a mynegiant y rhyfeddod hwn sy’n fy ysbrydoli. Rwy’n cerdded yn ein tirwedd hardd yn Sir Gaerfyrddin bron bob dydd, a hyd yn oed ar lwybrau cyfarwydd, nid yw byth yr un fath bob tro. Mae Mam Natur yn darparu ysbrydoliaeth anhygoel bob dydd. Sut y gall rhywbeth mor syml â dail yn agor, golau’r haul ynRead More

Lavinia Range.

Posted on 07/12/2021

BYWGRAFFIAD Rwy’n cael f’ysbrydoli gan gariad dwfn at y dirwedd yma yng Ngwynedd ynghyd ag angen gwirioneddol i gofnodi ei hwyliau niferus a’i newidiadau hinsoddol. Rwyf wrth fy modd yn ceisio dal golau’r haul ar wair sydd newydd ei dorri, coed ysgerbydol y gaeaf, neu wyrddni lliw olewydd môr cythryblus. Rwy’n braslunio yn yr awyr agored ym mhob tywydd a thymor, gan wneud nodiadau gofalus o unrhyw naws na fyddai llun syml efallai wedi’i gipio, cyn eu trawsosod ar gynfas.Read More

Gwladys Evans – Serennu.

Posted on 04/12/2021

BYWGRAFFIAD Merch o ardal Aberystwyth a fagwyd yng Nghefnllwyd ydw i.  Dysgais hanfodion fy ngwaith clai mewn dosbarthiadau nos yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Yna, es ati i droi hobi yn fusnes. Cerflunydd hunan ddysgedig ydw I yn y bôn, ac mae hyn wedi fy helpu i ddysgu am brosesau ac ansawdd fy ngwaith yn  fy ffordd unigryw fy hun. Rwy’n cynhyrchu fy ngwaith mewn stiwdio yn yr ardd ym Montgoch,  yng nghesail mynyddoedd Cambria. Rwy’n creu cerfluniau unigryw aRead More

Simon Goss. ARCA

Posted on 14/10/2021

BYWGRAFFIAD Rwy’n arlunydd, awdur a dylunydd graffig sydd wedi’i leoli yn Abertawe. Yn wreiddiol o Brynamman, cefais fy addysg yn Ysgol Gyfun Cwm Aman, Coleg Celf Dyfed a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, gan ennill M.A. mewn Cyfathrebu Gweledol (Dialogau Cyfoes) yn 2011. Ar ôl gyrfa hir yn y celfyddydau gweledol fel dylunydd graffig, darlunydd a darlithydd, penderfynais wneud mwy o amser ar gyfer paentio gan gynnwys  celf ffigurol, portreadau ac yn ddiweddar, tirweddau. Ers dyddiau coleg yn gynnar yn yr 1980au rwyfRead More