Gillian Yorath.

BYWGRAFFIAD

Arlunydd Cymraeg ydw i, wedi fy ngeni yng Nghaerdydd. Treuliais fy mhlentyndod ym mhentref Gwaelod y Garth o ble daeth fy nghariad at y mynyddoedd.

Hyfforddais yn Llundain a bûm yn gweithio fel cerfiwr a goreurwr am flynyddoedd lawer, yn Llundain a Gogledd Cymru, yn bennaf yn adfer drychau gilt a dodrefn. Dychwelais i beintio yn 2000 a dod yn aelod o Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru yn 2010, cymdeithas  yr wyf bellach yn is-gadeirydd arni.

Tirwedd wyllt Eryri yw’r prif ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith ac rwy’n ceisio dal fy nealltwriaeth ohoni mewn paent olew. Mae’r ffurfiannau creigiau cymhleth a llynnoedd rhewlifol, ynghyd â’r cerrig a wasgarwyd ar hap mewn glaswelltir prysglog, yn ganlyniad miliynau o flynyddoedd o dectoneg platiau, ffrwydradau folcanig, rhewlifiant ac erydiad. Ynghyd â’i ddaeareg drawiadol, mae effeithiau atmosfferig y tywydd a’r golau yn y mynyddoedd yn agwedd bwysig yn fy ngwaith ac yn aml dyma’r rhywbeth ychwanegol sy’n ysbrydoli paentiad.

Rwy’n anelu at realaeth beintiol yn fy ngwaith ac i gynrychioli cymhlethdod graeanus natur gyda chyllell baled a marciau brwsh.

Rwy’n aml yn peintio a braslunio yn yr awyr agored ac mae hyn yn dylanwadu ar fy ngwaith. Mae tirweddau stiwdio fel arfer yn dechrau gyda braslun syml lle rwy’n pennu’r cyfansoddiad a’r naws. Rwyf wedi fy syfrdanu gan dirwedd wyllt Eryri ac rwy’n gobeithio y daw’r ymdeimlad hwn o ryfeddod yn eglur yn fy ngwaith.